Festival Hakkında

Fethi Gemuhluoğlu, kendi dönemini ve sonrasını; gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve kalitesi ile tartışmaya mahal bırakmayacak derecede etkilemiş yerli bir okul. O, kendi dönemindeki diğer aydın ve sanatçılar gibi bu coğrafyanın genç nesilden ve onun yetiştiği; bütün bir sanat tecrübesinden ve gelecek yüzyılda inkişaf edecek inanç ve hakkaniyet bereketinden asla umudunu kesmedi. O,  kendi yanına uğrayan veya uğramayıp da halden anlayabilecek herkese muhabbetini aşılayıp dost olmayı ve gönülden gönüle giden gizli yolları keşfetmeyi öğretti. Onun davası ne bir cümleye, ne bir düşünce ekolüne, ne bir zamana ne de bir esere sığdı. Eşrefi mahlûkatın pak fıtratını, bütün tehlikeleri ve düşmanları kovarak yeniden fethetmesi için gerekli motivasyonları öğrencilerine göstermeye çalıştı. O, Allah’ın kullarının evi olarak bellediği öğrencilerinin ve dostlarının gönüllerinde taht kurmayı başarmış nadir münevverlerdendir.

Yaşamak durumunda olduğumuz kapitalizm ve tüketim çağında; dostluğun, samimiyetin, kadirşinaslığın, vefanın ve cömertliğin neredeyse hakîr görüldüğü bir zamanda, ‘Dostluk’ kavramına hayatı ve sohbetleri ile yeni boyutlar katan Fethi Gemuhluoğlu’nu ve onun penceresinden ‘Dostluk meselesini’ yeniden okuma, bunun üzerine düşünme, hayatımızdaki yansımalarının çoğaltma ve onun düşüncesi üzerinden farklı yöntem ve ortamlar geliştirmek niyetiyle ‘Uluslararası Dostluk Film Festivali’nin ilkini başlatmış bulunuyoruz.

Bu vesile ile,

*Fethi Gemuhluoğlu’nun hakiki davasını yeniden tefekkür ve idrak etme,

*Kin, nefret ve çatışmanın yerine geleceğin sağlıklı inşasına zemin hazırlayacak ‘Dostluk’ kavramını ahlaki, epistemolojik ve estetik formlarda yeniden düşünüp çağa uygun olarak yorumlama; bu düşüncenin ikamesi için yeni anlayışlar ve biçimler oluşturma,

*Gençlerin gittikçe zayıflayan okul, okuma, düşünme dünyalarına ulaşıp, başta Fethi Gemuhluoğlu ve  “Dostluk” kavramı üzerine düşünme ve sonrasında film yapımı için hikaye ve senaryo formlarında ürünler ortaya koyma,

*Senaryoya taşınmış fikirlerin, estetik ve sanatsal bir formu olan kısa filmler sayesinde  Dostluk meselesini zamanların ötesine taşımak ve uluslararası boyutta da bütün insanlığın mirası haline getirme,

*Fethi Gemuhloğlu’nun dünyasından neşet eden Anadolu dostluk kavramını medeniyetimizin yansıdığı ve dokunduğu coğrafyalara yeniden yayma ve oralardan gelecek  kısa filmler ile farklı bakış açılarının birbirini beslemesine olanak sağlama…

Hedefleri ile yola çıktık.

“Kendine dost olmayanlar, gayrıya dost olamaz.” şiarından hareketle dostluk üzere halk edilmiş dünyayı, Kısa Film Festivalimizin ilham kaynağı kıldık. Biraz açacak olursak, Fethi beyin “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, zamana dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak’ ve aynı zamanda ‘Her şeye dost olalım ama uykuya dost olmayalım. Her şeye dost olalım, politikaya dost olmayalım. Her şeye dost olalım, hırs-ı mâl ve hırs-ı câha dost olmayalım.’ cümlelerinde özetini bulan en geniş anlamıyla dostluk felsefesi Festivalimizin genel çerçevesini çizecektir. Eğitimi, tecrübesi ne olursa olsun her sinemacı kardeşimi bu konu üzerinde düşünmeye, yazmaya, kamerasının düğmesine basmaya davet ediyorum. Sekteye uğratılmış kültürel ve estetik mirasımızla doğru ve sağlam bir ilişki kurması bakımından Anadolu’nun dostluk tecrübesini yaşadığımız bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında tüm insanlığa küçük de olsa bir katkısı olması hevesiyle senarist ve yönetmen dostları, hep birlikte zamana ses ve nefes vermeye davet ediyoruz. Aynı zamanda dünyanın herhangi bir yerinde, farklı dil, din ve kültürde olsalar da kalpleri bizimki gibi insana dost olmanın güzelliğiyle çarpan bütün sanatçı ve sinemacıları da insanlık için yeryüzüne dostluğu yayma gayesiyle Festivalimize katkı sağlamaya davet ediyoruz.    


Faysal Soysal
Festival Başkanı