Amaç

Fethi Gemuhluoğlu, gönül adamlığı, dostluğu, derinliği, samimiyeti ve inceliğiyle kendi dönemini ve sonrasını, tartışmaya mahâl bırakmayacak derecede etkilemiş yerli bir okul.
Kendi dönemindeki diğer aydın ve sanatçıların çoğu gibi bu coğrafyanın genç neslinden, mimarisinden, sanatından ve gelecek yüzyılda inkişaf gösterecek inanç ve hakkaniyet bereketinden asla umudunu kesmedi. Zamanındaki her aydına bir şekilde ulaştı ve ulaştığı herkesi dost olmaya ve gönülden gönüle giden gizli yolları keşfetmeye çağırdı. Gençlerden ilim, irfan ve sanat yolunda tavizsiz yürümeleri için gerekli maddi ve manevi desteği esirgemedi.

Bu gönül adamının zenginleştirdiği dostluk anlayışını doğru kavramak ve çağdaş dünyada yeniden var kılmak, gelecek nesillere bırakacağımız en önemli miraslardan biri. Birbirine dost olamayan insanlık, kendi ürettiği teknolojilerin ve sistemlerin kurbanı olarak bir başına ve yalnız bir şekilde, kendi kendini azaltarak tahrip edecektir. Fethi Gemuhluoğlu’nun dediği gibi toprak suyla, kasabalar köylerle, ülkeler komşularıyla ve sonuçta insan fikirle, tarihle, ağaçla, coğrafyayla, zamanla ve ötekiyle anlam ve varlık kazanır.

Yaşadığımız hızlı tüketim çağında; dostluğun, samimiyetin, kadirşinaslığın, vefanın ve cömertliğin gittikçe değerini kaybettiği bir dönemdeyiz. Fethi Gemuhluoğlu dostluk kavramına kazandırdığı geniş ve derin bakış açısıyla, çevresindeki aydınlara büyük bir ufuk kazandırdı. Biz de onun başlattığı bu derin dostluk anlayışı üzerine düşünme, hayatımızdaki yansımalarını çoğaltma amacıyla Uluslararası Dostluk Kısa Film Festivali’ni düzenliyoruz.

Bu festival ile;

  • Günümüzde yaygınlaşan kin, nefret ve çatışma ortamına karşı durmak için dostluk kavramını, bireysel ve toplumsal düzlemde yeniden öne çıkarma ve çağdaş dünyada yeniden inşa etme…
  • İnsanların zihin katmanlarına ve gönül dünyalarına ulaşıp dostluk kavramını düşünmelerini sağlama…
  • Daha yaşanabilir bir dünya için yaratıcı filmler yapmalarına fırsat verme…
  • Dostluk kavramını zamanların ötesine taşıma ve uluslararası boyutta bütün insanlığın mirası haline getirme…
  • Farklı coğrafyalara temas etmeyi amaçladığımız festivalimizde her yıl belirlenecek bir ülkede kısa film atölyelerine, gösterimlere ve o ülke sinemasından dostluk temasıyla uygun örneklere yer verme…
  • Fethi Gemuhluoğlu’nun mayaladığı Anadolu dostluk kavramını farklı coğrafyalara ve bütün dünyaya yeniden ulaştırma ve kısa filmlerle bütün dostlukların söylenmesine imkân hazırlama…

gibi hedefler gözetiyoruz.

Fethi Gemuhluoğlu’nun “İnsana dost olmak, fikre dost olmak, komşuya dost olmak, coğrafyaya dost olmak, tarihe dost olmak, kendi vücuduna dost olmak, görünene ve görünmeyene dost olmak” düşüncesinden hareketle dostluk üzerine yaratılmış; insan ile evrenin ilişkisini, doğrudan ya da dolaylı bir şekilde konu edinen her çeşit ve formattaki film, festivalimize başvurabilir. Sekteye uğramış kültürel ve estetik mirasımızla doğru ve sağlam bir ilişki kurduğu için başta Fethi Gemuhluoğlu’nun dostluk anlayışını kavramış, aynı zamanda yaşadığımız bireyselleşme ve yalnızlaşma çağında dostluk kavramına getirilmiş farklı ve özgün bakış açılarına ihtiyaç var.
Dostluğu kısa film dilinde yeniden inşa etmeye aday tüm kısa filmleri festivalimize davet ediyoruz.

İzleyeceğiniz filmlerin herhangi bir şekilde; bir karesinin, bir kısmının ya da tümünün ses ve görüntülerinin kopyalanması, kayda alınması, ve herhangi bir mecrada yayınlanması Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu 71/1 maddesine göre suçtur!